Carregant...
 
Imprimir

LEGISLACIÓ TRIBUTÀRIA

Impostos directes

Impost sobre societats


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats 27/01/2011 Image Image
Modificació: Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats 29/12/2011 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 02/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar 15/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació 12/02/2015 Image Image
Modificació: Llei 5/2015, del 15 de gener, de societats cooperatives d’Andorra 26/03/2015 Image Image
Modificació: Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries 16/04/2015 Image Image
Text refós: Decret legislatiu, del 29 d'abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats 06/05/2015 Image Image
Modificació: Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial 01/01/2017 Image Image
Modificació: Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018 22/03/2018 Image Image
Modificació: Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats 17/05/2018 Image Image
Modificació: Llei 13/2018, del 31 de maig, del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra 21/06/2018 Image Image
Modificació: Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d’inversions 04/10/2018 Image Image
Text refós ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 13 de juny del 2012, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques Derogat 21/06/2012 Image Image
Modificació: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 01/01/2015 Image Image
Text refós Derogat Image
Decret, del 23 de setembre del 2015, pel qual s’aprova el rerglament de l'impost sobre societats 30/09/2016 Image
Modificació: Decret, del 6 de desembre del 2017, d’aprovació del Reglament del règim fiscal d’operacions de reorganització empresarial, i la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i la del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries 01/01/2017 Image Image
Text refós Image

IRPF - Impost de la renda de les persones físiques

Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 42/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar 15/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries 16/04/2015 Image Image
Decret Text refós:Decret legislatiu, del 29 d'abril del 2015, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 06/05/2015 Image Image
Modificació: Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial 01/01/2017 Image Image
Modificació: Llei 21/2017, del 23 de novembre, de modificació de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial 01/01/2017 Image Image
Decret Text refós: Decret legislatiu, del 7 de febrer del 2018, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 14/02/2018 Image Image
Decret Text refós: Correcció d’errata, del 21 de febrer del 2018, per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu, del 7 de febrer del 2018, de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques Image Image
Modificació: Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018 22/03/2018 Image Image
Modificació: Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats 17/05/2018 Image Image
Modificació: Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019 21/03/2019 Image Image
Text refós ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 23 de juliol del 2014, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals  31/07/2014 Image Image

IRNR - Impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals 27/01/2011 Image Image
Modificació: Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals 29/12/2011 Image Image
Modificació: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar 15/01/2015 Image Image
Text refós Image ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 25 de gener del 2012, d’aprovació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals 01/02/2012 Image Image
Modificació: Decret, del 12 de juny del 2013, de modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals 20/06/2013 Image Image
Modificació: Decret, del 23 de juliol del 2014, pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, i la modificació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals 01/01/2015 Image Image
Text refós Image

Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries 18/01/2007 Image Image
Modificació: Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs 30/01/2008 Image Image
Modificació: Llei 19/2008, del 3 d'octubre, de modificació de la llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries 28/10/2008 Image Image
Modificació: Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats 27/01/2011 Image Image
Modificació: Llei 17/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats 29/12/2011 Image Image
Modificació: Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals 29/12/2011 Image Image
Modificació: Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012 19/01/2012 Image Image
Modificació: Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013 02/01/2013 Image Image
Modificació: Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014 13/02/2014 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 06/02/2015 Image Image
Modificació: Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries 16/04/2015 Image Image
Modificació: Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016 01/04/2016 Image Image
Modificació: Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial 01/01/2017 Image Image
Modificació: Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018 22/03/2018 Image Image
Modificació: Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019 21/03/2019 Image Image
Text refós ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Reglament, del 17 de gener del 2007, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries 18/01/2007 Image Image
Modificació: Decret, del 6 de desembre del 2017, d’aprovació del Reglament del règim fiscal d’operacions de reorganització empresarial, i la modificació del Reglament de l’impost sobre societats i la del Reglament de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries 01/01/2017 Image Image
Text refós Image

DEROGAT - Fiscalitat dels rendiments de l’estalvi


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 11/2005, del 13 de juny, d’aplicació de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l’estalvi en forma de pagament d’interessos 01/07/2005 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Text refós Image
Derogada per: la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal 01/01/2017 Image ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 29 de juny del 2005, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos 01/07/2005 Image Image
Modificació: Modificació, del 30 de juny del 2005, del Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos 07/07/2005 Image Image
Modificació: Decret, del 20 de juny del 2007, de modificació del model 420: declaració de les retencions sobre els rendiments de l'estalvi, de l'annex del Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos 28/06/2007 Image Image
Text Refós ImageAltres Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Acord entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l’establiment de mesures equivalents a les previstes a la directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos 01/06/2005*
01/07/2005**
Image Image
*Entrada en vigor de l'acord
**Inici aplicació de l'acord

DEROGAT - IRAE - Impost sobre la renda de les activitats econòmiques


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques 27/01/2011 Image Image
Modificació: Llei 19/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques 29/12/2011 Image Image
Text refós Image
Derogat i reemplaçat per: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 01/01/2015 Image ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 13 de juny del 2012, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques 21/06/2012 Image Image
Derogades les disposicions relatives a l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques 01/01/2015 Image Image
Text refós Image
Derogat per: Reglament, del 23 de setembre del 2015, de l’impost sobre societats 30/09/2015 Image

Impostos indirectes

IGI - Impost general indirecte


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte 01/01/2013 Image Image
Modificació: Llei 29/2012, del 18 d’octubre, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte 01/01/2013 Image Image
Modificació: Llei 11/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte 20/06/2013 Image Image
Modificació: Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014 13/02/2014 Image Image
Modificació: Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la Llei 11/2013, del 23 de maig 01/07/2014 Image Image
Text refós: Decret legislatiu del 23 de juliol del 2014 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar 15/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació 12/02/2015 Image Image
Modificació: Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries 16/04/2015 Image Image
Text refós: Decret legislatiu del 29 d'abril del 2015 Image Image
Modificació: Llei 9/2015, del 16 de juliol, de modificació de la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació 06/08/2015 Image Image
Modificació: Llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny 24/12/2015 Image Image
Modificació: Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017 01/06/2017 Image Image
Modificació: Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial 16/11/2017 Image Image
Modificació: Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges 14/02/2019 Image Image
Modificació: Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019 21/03/2019 Image Image
Text refós ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 24 d'octubre del 2012, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte 01/01/2013 Image Image
Modificació: Correcció d'errata, del 7 de novembre del 2012, per la qual s'esmena un error de publicació dels annexos del Decret, del 24 d'octubre del 2012, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost general indirecte Image Image
Modificació: Decret, del 10 d'abril del 2013, de modificació del Reglament de l’impost general indirecte 18/04/2013 Image Image
Modificació: Decret, del 26 de juny del 2013, de modificació del Reglament de l’impost general indirecte 27/06/2013 Image Image
Modificació: Decret, del 27 de novembre del 2013, de modificació del Reglament de l’impost general indirecte 05/12/2013 Image Image
Text refós Image
Modificació íntegra: Reglament, del 2 de juliol del 2014, de l’impost general indirecte 09/07/2014 Image Image

ITP - Impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials Immobiliàries, del 29 de desembre del 2000 14/02/2001 Image Image
Modificació: Llei 6/2004, del 14 d'abril, de modificació puntual de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries 13/05/2004 Image Image
Modificació: Llei 1/2006, del 9 de març, del pressupost per a l'exercici del 2006 05/04/2006 Image Image
Modificació: Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries 20/07/2006 Image Image
Modificació: Llei 2/2007, del 15 de març, del pressupost per a l'exercici del 2007 11/04/2007 Image Image
Modificació: Llei 31/2007, del 20 de desembre, d’acompanyament del Projecte de llei de pressupost per a l’exercici 2008, d’actualització dels tipus de gravamen de diversos tributs 30/01/2008 Image Image
Modificació: Llei 29/2008, de l'11 de desembre, del cadastre 22/01/2009 Image Image
Modificació: Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte 01/01/2013 Image Image
Modificació: Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la Llei 11/2013, del 23 de maig 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges 14/02/2019 Image Image
Text refós ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Reglament de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries 23/05/2019 Image Image

Impostos especials (tabac, alcohol, hidrocarburs)


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials 10/02/2009 Image Image
Modificació: Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials 03/06/2010 Image Image
Modificació: Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte 01/01/2013 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Text refós ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 27 de maig de 2010, pel qual es modifica el Reglament d’impostos especials, del 21 de gener del 2009 04/06/2010 Image Image

Franquícies duaneres


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 33/2012, del 22 de novembre, del règim de franquícies duaneres 13/12/2012 Image Image

ISI Assegurances - Impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, del 14 de maig del 2002 13/06/2002 Image Image
Modificació: Llei 17/2004, del 3 de novembre, de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals 01/01/2006 Image Image
Modificació: Llei 3/2014, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2014 13/02/2014 Image Image
Modificació: Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la Llei 11/2013, del 23 de maig 01/01/2015 Image Image
Text refós ImageReglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Decret, del 3 de juliol del 2002, d’aprovació del Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança 11/07/2002 Image Image
Modificació: Decret, del 30 de març del 2005, d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament de l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança 01/04/2005 Image Image
Text refós Image

Ordenament Tributari

LBOT - Llei de bases de l'ordenament tributari


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015* Image Image
Modificació: Llei 36/2014, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015* Image Image
Text refós Image Image
Modificació: Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial 16/11/2017 Image Image
Text refós Image
*Pel que fa als comuns, aquesta Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2016.

Reglaments Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Reglament, de l’11 de febrer del 2015, d’aplicació dels tributs 19/02/2015 Image Image
Reglament, del 22 d’abril del 2015, de revisió en via administrativa dels actes d’aplicació dels tributs 30/04/2015 Image Image
Reglament, del 21 d’octubre del 2015, de recaptació dels tributs 29/10/2015 Image Image


Lleis - Vigents fins 31/12/2014 Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei de bases de l'ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996 15/01/1997 Image Image
Modificació: Llei 28/2008, de l’11 de desembre, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, del 29 de desembre del 2000 21/04/2009 Image Image
Modificació: Llei 3/2009, del 7 de setembre, d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia 22/09/2009 Image Image
Modificació: Llei 31/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei de bases de l’ordenament tributari, del 19 de desembre de 1996 13/12/2012 Image Image
Text refós Image

Llei General de les Finances Públiques


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996 15/01/1997 Image Image
Modificació: Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de l’article 14 de la Llei general de les finances públiques i de l’article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals 24/03/2005 Image Image
Modificació: Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques 11/06/2008 Image Image
Afectació: Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica 22/01/2009 Image Image
Modificació: Llei 2/2009, del 23 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2009 11/02/2009 Image Image
Afectació: Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració 20/01/2011 Image Image
Modificació: Llei 22/2011, del 29 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2012 19/01/2012 Image Image
Modificació: Llei 30/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996 13/12/2012 Image Image
Modificació: Llei 35/2012, del 13 de desembre, del pressupost per a l’exercici del 2013 02/01/2013 Image Image
Afectació: Llei 22/2013, del 28 de novembre, en què s’estableixen mesures contra la morositat 27/03/2014 Image Image
Modificació: Llei 28/2014, del 24 de juliol, qualificada de modificació de la Llei qualificada de la Justícia, del 3 de setembre de 1993 13/11/2014 Image Image
Modificació: Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal 29/12/2014 Image Image
Modificació: Llei 7/2015, del 15 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2015 06/02/2015 Image Image
Modificació: Llei 2/2016, del 10 de març, del pressupost per a l’exercici del 2016 01/04/2016 Image Image
Text refós Image

Impostos comunals

  • L'impost tradicional del foc i lloc.
  • L'impost sobre la propietat immobiliària.
  • L'impost sobre els rendiments arrendataris.
  • L'impost de radicació d'activitats comercials, empresarials i professionals.
  • L'impost sobre la construcció.
Tots ells regulats per la Llei de les finances comunals, així com les ordinacions tributàries anuals de cada comú:

Llei de les finances comunals


Lleis Entrada
en vigor
Enllaç a
LesLleis.com
Enllaç a
Bopa.ad
Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals 21/08/2003 Image Image
Modificació: Llei 6/2005, del 21 de febrer, de modificació de l'article 14 de la Llei general de les finances públiques i de l'article 63 de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals 24/03/2005 Image Image
Modificació: Llei 1/2006, del 9 de març, del pressupost per a l'exercici del 2006 05/04/2006 Image Image
Modificació: Llei 14/2007, del 20 de setembre, de modificació de la Llei 10/2003 de les finances comunals, del 27 de juny 25/10/2007 Image Image
Modificació: Llei 32/2012, del 22 de novembre, de modificació de la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals 13/12/2012 Image Image
Afectació: Llei 22/2013, del 28 de novembre, en què s’estableixen mesures contra la morositat 27/03/2014 Image Image
Modificació: Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari 01/01/2015 Image Image
Modificació: Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l’Institut Nacional Andorrà de Finances 05/07/2018 Image Image
Modificació: Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l’arrendament d’habitatges 14/02/2019 Image Image
Text refós Image

Ordinacions tributàries comunals


2019
Parroquia Ordinacions Enllaç a
Bopa.ad
Canillo Ordinació de 13-12-2018 tributària de l’exercici 2019.. Image
Encamp Ordinació del 14-12-2018 tributària de la parròquia d’Encamp per l’any 2019. Image
Ordino Ordinació del 29-11-2018 tributària per a l’any 2019. Image
La Massana Ordinació del 29-11-2018 tributària Comunal. Image
Andorra la Vella Ordinació del 13-12-2018 tributària comunal per a l’any 2019. Image
Sant Julià de Lòria
Escaldes-Engordany

2018
Parroquia Ordinacions Enllaç a
Bopa.ad
Canillo Ordinació de 13-12-2017 tributària de l’exercici 2018. Image
Encamp Ordinació del 15-12-2017 tributària de la parròquia d’Encamp per l’any 2018. Image
Ordino Ordinació, del 30-11-2017, tributària per a l’any 2018. Image
La Massana Ordinació del 28-11-2017 tributària Comunal. Image
Andorra la Vella Ordinació del 29-12-2017 tributària comunal per a l’any 2018. Image
Sant Julià de Lòria Ordinació del 31-01-2018 tributària per a l’any 2018. Image
Escaldes-Engordany Ordinació del 21-12-2017 de modificació i refosa de l’ordinació tributària. Image

2017
Parroquia Ordinacions Enllaç a
Bopa.ad
Canillo Ordinació de 15-12-2016 tributària de l’exercici 2017. Image
Encamp Ordinació del 16-12-21016 tributària de la parròquia d’Encamp per l’any 2017. Image
Ordino Ordinació del 24-11-2016 tributària per a l'any 2017. Image
La Massana Ordinació del 25-11-2016 tributària comunal. Image
Andorra la Vella Ordinació del 22-12-2016 tributària comunal per a l’any 2017. Image
Sant Julià de Lòria Ordinació de data 13-02-2017 tributària 2017. Image
Escaldes-Engordany Ordinació del 15-12-2016 de modificació de l’ordinació de modificació i refosa de l’ordinació tributària. Image

2016
Parroquia Ordinacions Enllaç a
Bopa.ad
Canillo Ordinació de 3-2-2016 tributària de l’exercici 2016. Image
Encamp Ordinació tributària del Comú d'Encamp de data 17-12-2015. Image
Ordino Ordinació del 26-11-2015 tributària per l’any 2016. Image
La Massana Ordinació del 17-12-2015 tributària comunal. Image
Andorra la Vella Ordinació del 25-2-2016 tributària comunal per a l’any 2016. Image
Sant Julià de Lòria Ordinació de data 28-09-2016 tributària del 2016. Image
Escaldes-Engordany Ordinació del 18-2-2016 de modificació i refosa de l'Ordinació tributària. Image

2015
Parroquia Ordinacions Enllaç a
Bopa.ad
Canillo Ordinació de 11-12-2014 tributària de l’exercici 2015. Image
Encamp Ordinació tributària del Comú d’Encamp de data 17-12-2014 Image
Ordino Ordinació del 27-11-2014 tributària per a l’any 2015. Image
La Massana Ordinació del 18-12-2014 tributària comunal. Image
Andorra la Vella Ordinació del 17-12-2014 tributària comunal per a l’any 2015. Image
Sant Julià de Lòria Ordinació de data 24-12-2014 tributària del 2015. Image
Escaldes-Engordany Ordinació del 22-12-2014 de modificació i refosa de l’Ordinació tributària. Image

2014
Parroquia Ordinacions Enllaç a
Bopa.ad
Canillo Ordinació de 19-12-2013 tributària de l’exercici 2014. Image
Encamp Ordinació tributària del Comú d’Encamp de data 18-12-2013. Image
Ordino Ordinació del 28-11-2013 tributària per a l’any 2014. Image
La Massana Ordinació del 18-12-2013 tributària comunal. Image
Andorra la Vella Ordinació del 18-12-2013 tributària comunal per a l’any 2014. Image
Sant Julià de Lòria Ordinació de data 22-11-2013 de modificació de l’Ordinació tributària del 2014. Image
Escaldes-Engordany Ordinació del 11-11-2013 de modificació de l’Ordinació tributària. Image


Uniu-vos a l’AATF

Agenda AATF

No hi ha cap registre per mostrar